บทสวด โพชฌังคปริตร

โพชฌังคปริตร( หายจากโรคภัย สุขภาพดีรับปีใหม่) โพชฌังโค […]

บทสวด มหาสมัยสูตร

บทสวด มหาสมัยสูตร บทขัดมหาสมยสูตร ทุลละภังทัสสะนังยัสสะ […]

พระคาถาชินบัญชร

พระคาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ๑. […]

บทสวด วันวิสาขบูชา

บทสวด วันวิสาขบูชา (หันทะ มะยัง วิสาขะปะณามะคาถาโย ภะณา […]