บทแผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง

บทแผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง   ( หันทะ มะยัง เมตตาผะร […]

บทสวด วันทาพระพุทธเจ้า

บทสวด วันทาพระพุทธเจ้า   วันทามิ พุทธัง ภะวะปาระติ […]

บทสวด โอวาทปาฏิโมกขคาถา

บทสวด โอวาทปาฏิโมกขคาถา ( หันทะ มะยัง โอวาทะปาฏิโมกขะคา […]

บทสวดมนต์ “คำบูชาพระรัตนตรัย”

 บทสวดมนต์ “คำบูชาพระรัตนตรัย”   คำบูช […]