บทสวด โอวาทปาฏิโมกขคาถา

บทสวด โอวาทปาฏิโมกขคาถา

บทสวด โอวาทปาฏิโมกขคาถา

( หันทะ มะยัง โอวาทะปาฏิโมกขะคาถาโย ภะณามะ เส)

สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง
– การไม่ทำบาปทั้งปวง

กุสะลัสสูปะสัมปะทา
– การทำกุศลให้ถึงพร้อม

สะจิตตะปะริโยทะปะนัง
– การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ

เอตัง พุทธานะสาสะนัง
– ธรรม ๓ อย่างนี้, เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา
– ขันติ คือความอดกลั้น, เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง

นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา
– ผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่ง

นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี
– ผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย

สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต
– ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย

อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต
– การไม่พูดร้าย การไม่ทำร้าย

ปาติโมกเข จะ สังวะโร
– การสำรวมในปาติโมกข์

มัตตัญญุตา จะ ภัตตัส๎มิง
– ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค

ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง
– การนอน การนั่ง ในที่อันสงัด

อะธิจิตเต จะ อาโยโค
– ความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง

เอตัง พุทธานะสาสะนัง
– ธรรม ๖ อย่างนี้, เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

 

เครดิตจาก : www.watpamahachai.net/watpamahachai-15.htm