บทสวดมนต์ก่อนนอน บทสวดแผ่เมตตา

บทสวดมนต์ก่อนนอน
บทสวดมนต์ก่อนนอน
บทสวดมนต์ก่อนนอน

บทสวดมนต์ก่อนนอน สวดก่อนนอนทุกวันเพื่อเสริมดวง ทำให้จิตใจสงบ มีสติ จะช่วยหนุนทำให้ชีวิตดีขึ้น

ในทุกๆวันเราทุกคนต้องพบเจอกับสิ่งต่างๆมากมายในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว เรื่องครอบครัว ญาติ มิตร สหายหรือแม้กระทั่งคนที่เกลียดเรา หลายๆสิ่งที่พบเจอนั้นจะส่งผลต่อจิตใจเราเอง เมื่อพบพากับปัญหาหรืออุปสรรคจะทำให้จิตใจเราแย่ลง ทำให้ต้องคิดมาก เครียด นอนไม่หลับ การสวดมนต์จากบทสวดมนต์ก่อนนอนนี้ จะช่วยทำให้สภาพจิตใจเราดีขึ้น การสวดมนต์ก่อนนอนจะทำให้จิตใจเราสงบ มีสติ มีสมาธิ ทำให้จิตใจเราเย็นลง นอนหลับสบาย ตื่นมาสดชื่น มีปัญญาในการคิดแก้ไขปัญหามากขึ้น การสวดแผ่เมตตาก็จะเป็นการแผ่ส่วนบุญ กุศลที่เราได้ทำไปให้กับสรรพสัตว์ต่างๆที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เราได้เคยล่วงเกินหรือทำบาปอย่าได้มีเวรกรรมต่อกัน อโหสิกรรมให้กัน เพื่อความสุขของเราและทุกๆคนบนโลกใบนี้ การสวดมนต์ก่อนนอน ให้กราบ 3 ครั้ง แล้วกล่าว บทสวดมนต์ก่อนนอน ตามนี้

บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (อิมินา)

อิมินา สักการเรนะ พุทธัง อภิปูชยามิ

อิมินา สักการเรนะ ธัมมัง  อภิปูชยามิ

อิมินา สักการเรนะ สังฆัง  อภิปูชยามิ

บทสวดมนต์กราบพระรัตนตรัย (อะระหังสัมมาฯ)

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)
สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

บทสวดมนต์นมัสการพระพุทธเจ้า (นะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)

บทสวดมนต์อาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

บทสวดมนต์ก่อนนอน ไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

บทสวดมนต์ สมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

บทสวดมนต์แผ่เมตตาต่อตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์
อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดฯ

บทสวดมนต์กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
(คำแปล=ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข )
อิทัง เม ญาตินัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
(คำแปล=ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข )
อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
(คำแปล=ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ จงมีความสุข )
อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา 
(คำแปล=ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย ขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุข )
อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
(คำแปล=ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลาย ขอให้เปรตทั้งหลาย จงมีความสุข )
อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี
(คำแปล=ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงมีความสุข)
อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพสัตตา
(คำแปล=ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข)

หลังจากสวดมนต์ก่อนนอนเสร็จแล้วจะนั่งสมาธิต่อสัก 5-10 นาทีก็ได้ แล้วค่อยนอน สาธุ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาร่วมฟังการสวดมนต์ก่อนนอน ได้..ร่วมอนุโมทนาบุญกับเราช่วยเหลือเรา

Leave a Reply